wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin sklepu
Chmura tagów
Kontakt
  • E-mail:sklep@tworzywowe.pl
  • Telefon+48 502524914
  • Godziny działania sklepuObsługa sklepu: Pn-Pt 8.00 - 16.00 Wysyłki: Pn-Pt do godz. 15:00

Regulamin sklepu

I. Postanowienia ogólne
 

§1.


Niniejszy regulamin sklepu internetowego, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia przez F.P.H.U. ARTECH, z siedzibą pod adresem: ul. Jana Czochralskiego 4.6, 61 - 248 Poznań”, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod Numerem Identyfikacji Podatkowej: 782-199-31-64, REGON: 631067487, określanego dalej jako Sprzedający, usług realizowanych na rzecz Kupującego.

 

§2.


Kupującym w rozumieniu niniejszego Regulaminu są osoby fizyczne dokonujące wraz ze Sprzedającym czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową, określani dalej jako Konsumenci oraz osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej którym ustawa przyznaje zdolność prawną jak również osoby fizyczna prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwani dalej Przedsiębiorcy, zwani dalej łącznie także: Klientami.II. Zasady zawierania umów z Przedsiębiorcami


§3.


1. Zasady dotyczące sprzedaży towarów i świadczenia usług oferowanych przez F.P.H.U. ARTECH wobec Przedsiębiorców zostały szczegółowo określone w Ogólnych Warunkach Sprzedaży, zwanych dalej „OWS”, obowiązujących w zakresie działalności gospodarczej Sprzedającego od dnia 27 października 2017 r. i stanowiących integralną część zawieranych w ramach jego przedsiębiorstwa umów. Nie maja one zastosowania do umów zawieranych z Konsumentami, z którymi szczegółowe ich warunki będą ustalane indywidualnie, w oparciu o zapisy niniejszego Regulaminu.


2. Przedsiębiorca, nie posiadając aktywnego konta w sklepie Sprzedającego składa zamówienie poprzez kliknięcie w pole „złóż zamówienie” oraz wprowadzenie następujących danych:

a) imię i nazwisko,

b) adres,

c) nr oferty Sprzedającego, której dotyczy zamówienie,

d) sposób odbioru towaru oraz miejsca (adresu) dostarczenia towaru - w przypadku gdy nie jest ono miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedającego,

e) imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru towaru, jeżeli jest ona inna niż Konsument


3. Jeżeli Przedsiębiorca posiada konto w sklepie Sprzedającego, może złożyć zamówienie w sposób następujący:

- logując się za pomocą danych podanych przez niego przy rejestracji, poprzez kliknięcie w przycisk „zaloguj się” (jeżeli Klient nie posiada konta w sklepie Sprzedającego, powinien dokonać rejestracji poprzez kliknięcie w przycisk „zarejestruj się” oraz podanie danych, wymaganych w formularzu rejestracyjnym),

- podając dane dotyczące zamówienia:


a) nr oferty Sprzedającego, której dotyczy zamówienie,

b) sposób odbioru towaru oraz miejsca (adresu) dostarczenia towaru – w przypadku gdy nie jest ono miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedającego. Przedsiębiorca winien w tym przypadku zaznaczyć opcję „inny adres wysyłki”,

c) imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru towaru, jeżeli jest ona inna niż Przedsiębiorca,

- ewentualne dodatkowe informacje dotyczące realizacji zamówienia Konsument winien umieścić w polu „uwagi”,

- po kliknięciu w pole „podsumowanie” Klient uzyska komplet podanych przez niego przy składaniu zamówienia informacji,

- klikając w przycisk „złóż zamówienie” Klient potwierdza dokonanie zakupu,

- proces zamówienia kończy się w momencie kliknięcia przez Klienta w link potwierdzający złożenie zamówienia, przesłany mu przez Sprzedającego na adres podany przy rejestracji lub w trakcie składania zamówienia.

- tylko zarejestrowani Klienci mogą śledzić na swoim koncie status zrealizowanych zamówień.

 

§4.


Sprzedający działając wobec Przedsiębiorcy, posiadał będzie prawo do ograniczenia przysługujących mu sposobów płatności, wliczając w to: żądanie dokonani przedpłaty (w całości lub w części) i to niezależnie od wybranego przez tego Klienta sposobu płatności, jak również faktu zawarcia umowy sprzedaży.


 

§5.


Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Przedsiębiorcę z chwilą jego wydania przez Sprzedającego przewoźnikowi. Sprzedający po chwili wydania towaru przewoźnikowi, nie odpowiada za utratę, ubytek lub uszkodzenie towaru, powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Kupującemu nie będącemu konsumentem, jak również za opóźnienie w przewozie tejże przesyłki.

 

§6.


Przedsiębiorca obowiązany jest zbadać dostarczony mu towar, w sposób i w czasie przyjętym przy przesyłkach tego rodzaju. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, lub ilościowego ubytku towaru wobec zamówienia, Przedsiębiorca obowiązany będzie do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika

 

§7.


Przedsiębiorca obowiązany jest zbadać przesyłkę dostarczaną za pośrednictwem przewoźnika, w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju, a w razie stwierdzenia, iż w trakcie przewozu nastąpił ubytek lub towar został uszkodzony, zobowiązany jest wykonać wszelkie czynności, niezbędne dla ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

 

§8.


Jeżeli odbiór towaru opóźnia się na skutek przyczyn, za które odpowiada Przedsiębiorca jako kupujący, ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Przedsiębiorcę z dniem następnym po dniu umówionego odbioru. Jeżeli Przedsiębiorca dopuścił się zwłoki z odebraniem towaru, Sprzedający może oddać towar na przechowanie na koszt i niebezpieczeństwo Przedsiębiorcy. Sprzedający może również sprzedać towar na rachunek Przedsiębiorcy, powinien jednak uprzednio wyznaczyć mu dodatkowy termin do jego odebrania, chyba że wyznaczenie terminu nie jest możliwe albo że rzeczy są narażone na zepsucie, albo że z innych względów groziłaby wówczas szkoda. O dokonaniu sprzedaży Sprzedający niezwłocznie zawiadomi Kupującego.


 

§9.


Przedsiębiorca, zawierając umowę sprzedaży przy uwzględnieniu zapisów niniejszego Regulaminu oraz Ogólnych Warunków Sprzedaży potwierdza, iż zgodnym postanowieniem Stron, sformułowanym w oparciu o treść art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sprzedającego wobec Przedsiębiorcy jako kupującego, zostaje wyłączona.

 

§10.


Odpowiedzialność Sprzedającego, w stosunku do Przedsiębiorcy nie może przekroczyć sumy określonej wysokością zapłaconej ceny, powiększonej o koszty dostawy. Ponadto, odpowiedzialność Sprzedającego w zakresie sformułowanym w zd. 1 powyżej, ograniczona jest wyłącznie do typowych skutków powstałej szkody i nie obejmuje utraconych korzyści.III. Zasady zawierania Umów z Konsumentami


§11.Sprzedający działa przy poszanowaniu praw Konsumenta. W przypadku umów zawieranych z Konsumentami, nie mogą zrzec się oni praw wynikających z przepisów: ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy kodeks cywilny, przy szczególnym uwzględnieniu jego przepisów art. 535 – 581. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż uregulowania ww. aktami prawnymi uznaje się za nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy kodeks cywilny.


 

§12.


Realizacja przez Sprzedającego sprzedaży towarów na rzecz Konsumentów dokonywana jest na podstawie indywidualnych zamówień przez nich składanych. Konsument składa zamówienie na podstawie oferty Sprzedającego przesłanej w formie pisemnej, drogą elektroniczną lub faksem. Dzień złożenia zamówienia przez Konsumenta jest datą zawarcia umowy sprzedaży.


 

§13.


Oferta Sprzedającego, wobec Konsumenta zawierać musi co najmniej:


a) dane Sprzedającego, w tym: adres jego siedziby, szczegóły dotyczące rejestracji firmy, numer NIP
i REGON

b) specyfikację towaru, jego rodzaj, ilość, i wymiary,

c) łączną cenę towaru wraz ze wszystkimi podatkami oraz dodatkowymi opłatami, a jeżeli charakter przedmiotu umowy nie pozwala na wcześniejsze obliczenie tych wartości, Sprzedający zobowiązany będzie do wskazania sposobu ich obliczania oraz do poinformowania Konsumenta o obowiązku ich uiszczenia

d) warunki płatności, w tym termin zapłaty ceny,

e) termin i sposób realizacji zamówienia (odbioru towaru) liczony od daty zawarcia umowy.


 

§14.


Oferta, o której mowa w §13. powyżej przestaje być wiążąca dla Sprzedawcy, jeżeli w terminie 3 (słownie: trzech) dni od daty jej otrzymania przez Konsumenta, nie złoży on na jej podstawie zamówienia w sposób określony w §16, chyba że treść oferty zawiera odmienne ustalenia w tym zakresie.

 

§15.


W okresie biegu terminu wskazanego w §13 powyżej, Konsument może w każdym czasie ofertę przyjąć, poprzez złożenie zamówienia na towary objęte ofertą.


 

§16.


1. Konsument, nie posiadając aktywnego konta w sklepie Sprzedającego składa zamówienie poprzez kliknięcie w pole „złóż zamówienie” oraz wprowadzenie następujących danych:


a) imię i nazwisko,

b) adres,

c) nr oferty Sprzedającego, której dotyczy zamówienie,

d) sposób odbioru towaru oraz miejsca (adresu) dostarczenia towaru - w przypadku gdy nie jest ono miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedającego,

e) imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru towaru, jeżeli jest ona inna niż Konsument2. Jeżeli Konsument posiada konto w sklepie Sprzedającego, może złożyć zamówienie w sposób następujący:

- logując się za pomocą danych podanych przy rejestracji, poprzez kliknięcie w przycisk „zaloguj się” (jeżeli Konsument nie posiada konta w sklepie Sprzedającego może dokonać rejestracji poprzez kliknięcie w przycisk „zarejestruj się” oraz podanie danych, wymaganych w formularzu rejestracyjny),

- podanie danych dotyczących zamówienia:


a) nr – u oferty Sprzedającego, której dotyczy zamówienie,

b) sposobu odbioru towaru oraz miejsca (adresu) dostarczenia towaru – w przypadku gdy nie jest ono miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedającego. Konsument winien w tym przypadku zaznaczyć opcję „inny adres wysyłki”,

c) imienia i nazwiska osoby upoważnionej do odbioru towaru, jeżeli ona inna niż Konsument.

- ewentualne dodatkowe informacje dotyczące realizacji zamówienia, Konsument winien umieścić w polu „uwagi”,

- po kliknięciu w pole „podsumowanie” Konsument uzyska komplet podanych przez niego przy składaniu zamówienia informacji,

- klikając w przycisk „złóż zamówienie” Konsument potwierdza dokonanie zakupu,

- proces zamówienia kończy się w momencie kliknięcia przez Konsumenta w link potwierdzający złożenie zamówienia, przesłany mu przez Sprzedającego na adres podany przy rejestracji lub w trakcie składania zamówienia,

- tylko zarejestrowani Konsumenci mogą śledzić na swoim koncie status zrealizowanych zamówień.


 

§17.


Zamówienia zawierające zmiany w stosunku do oferty lub uzupełniające jej treść nie będą traktowane jako przyjęcie oferty, lecz jako nowa oferta stosownie do art. 68 KC. W takim przypadku dotychczasowa oferta Sprzedającego traci ważność.


 

§18.


Zawarcie umowy między Stronami następuje na warunkach określonych w potwierdzeniu przez Sprzedającego zamówienia, przy uwzględnieniu zapisów niniejszego Regulaminu oraz bezwzględnie wiążących przepisów prawa. Zawarcie umowy następuje z chwilą przyjęcia oferty bez zastrzeżeń. Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wszelka dokumentacja ofertowa i projektowa stanowi własność Sprzedającego i bez pisemnej zgody Sprzedającego nie może zostać powielona lub udostępniona osobom trzecim pod rygorem skutków prawnych, w tym skutków określonych ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz tytułu VI ustawy kodeks cywilny.


 

§19.


Sprzedający zastrzega sobie prawo żądania od Konsumenta - przed przystąpieniem do realizacji zamówienia - ustanowienia - na rzecz Sprzedawcy – nieodwołalnych zabezpieczeń płatności w postaci:


a) gwarancji bankowej,

b) polisy ubezpieczeniowej,

c) cesji wierzytelności,

d) weksla własnego z klauzulą „bez protestu”,

e) poręczenia osób trzecich.

 

§20.


Termin dostawy określony przez Sprzedającego w potwierdzeniu zamówienia może ulec przedłużeniu w przypadku wystąpienia okoliczności za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności w przypadku wystąpienia siły wyższej.


 

IV. Prawo odstąpienia od umowy przez Konsumenta§21.


Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży, bez podawania przyczyny, w terminie 14 dni (słownie: czternastu) od dnia jej zawarcia, wykonywane poprzez oświadczenie złożone wobec Sprzedającego, przesyłane na adres jego siedziby: ul. Jana Czochralskiego 4.6, 61-248 Poznań, F.P.H.U. ARTECH albo na adres e – mail: gosia@artech-poznan.pl lub arek@artech-poznan.pl .


 

§22.


Kupujący dokonując odstąpienia ,od umowy może posłużyć się wzorem formularza odstąpienia, znajdującym się w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Posłużenie się ww. wzorcem formularza nie jest obowiązkowe dla skuteczności odstąpienia, winno jednakże być ono dokonane przy zachowaniu formy pisemnej pod rygorem nieważności.


 

§23.


Bieg terminu przedawnienia na wykonanie odstąpienia od umowy przez Konsumenta, zgodnie z zapisami §21 niniejszego Regulaminu, rozpoczyna się od objęcia w posiadanie towaru przez Konsumenta, lub osobę wskazaną przez niego w zamówieniu, a jeżeli przedmiotem umowy jest więcej niż jeden przedmiot, dostarczany w osobnych partiach – od dnia objęcia w posiadanie ostatniego ze składającego się na zamówienie przedmiotu.


 

§24.


W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta Sprzedający ma obowiązek niezwłocznego, nie przekraczającego terminu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrotu na rzecz Konsumenta wszystkich płatności od niego otrzymanych w wyniku zawartej umowy, wliczając w to koszty dostawy towaru, z wyłączeniem jednakże dodatkowych kosztów, wynikających z wybranego przez Kupującego – Konsumenta droższego od podstawowego sposobu dostawy. Zwrot płatności winien nastąpić przy użyciu takich samych środków, jakiego użył Konsument uiszczając płatność w wykonaniu umowy, chyba, że tenże Konsument wyraził zgodę na dokonanie zwrotu przy użyciu innego środka, co nie może się jednak wiązać z dodatkowymi, obciążającymi go kosztami. Sprzedający zachowuje uprawnienie do powstrzymania się ze zwrotem ww. płatności na rzecz Konsumenta, do czasu odebrania zwróconego towaru lub otrzymaniu od niego dowodu jego odesłani, nie przekraczając jednak przy tym okresu 14 dni.


 

§25.


Konsument jest obowiązany do niezwłocznego, nie przekraczającego 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrotu towaru wobec Sprzedającego, poprzez przekazanie go osobie upoważnionej do odbioru lub przesłanie go na adres Sprzedającego: F.P.H.U. ARTECH, ul. Jana Czochralskiego 4.6, 61-248 Poznań.


 

§26.


Konsument odpowiada w pełnej wysokości za zmniejszenie wartości towaru, które jest wynikiem korzystania z niego w sposób, który wykracza poza czynności konieczne do stwierdzenia jego charakteru, cech oraz funkcjonowania, przed dokonaniem jego zwrotu.

 

§27.


Prawo odstąpienia od umowy, przewidziane w §21 niniejszego Regulaminu, nie przysługuje Konsumentowi wobec:


a) umów o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu przez Sprzedającego utraci prawo do odstąpienia od umowy,

b) umów w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, c) umów w których przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

d) umów w których przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

e) umów w których przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

f) umów w których przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

g) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów,

h) umów w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

i) umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§28.


Konsument jest obowiązany ponieść następujące koszty, związane z dokonanym przez niego na podstawie §21 Regulaminu, odstąpieniem od umowy:


a) koszty wynikłe z wykonania dostawy przy zastosowaniu innego niż najtańszy sposób dostawy,

b) koszty bezpośredniego zwrotu towaru wobec Sprzedającego.§29.


W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, umowę uważa się za nie zawartą.


 


 


Przejdź do strony głównej
Hity sklepowe
PCV Vekaplan S 30x1250x3000

PCV Vekaplan S 30x1250x3000

Ceny widoczne po zalogowaniu
PCV spieniona biała VEKAPLAN 30x1250x3000 mm   Zintegrowana płyta piankowa z twardego PCV o doskonałych własnościach, produkowana poprzez metodę Celuka. Dzięki temu procesowi osiąga równomierną wewnętrzną strukturę komórkową oraz obustronnie gładką,…
Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.  

Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu